S.S. ESTEL TÜKETİM KOOPERATİFİ
BİRİKTİRME FONU YÖNETMELİĞİ
1) AMAÇ: Kooperatifimizin ortaklarının, ortak olarak kaldıkları süre içerisinde tasarrufa teşvik ederek bu
şekilde oluşturulacak biriktirme fonu havuzundan her ortağımıza talep etmeleri ve kredi kullanmaya mani
herhangi bir engelinin olmaması halinde, biriktirme tutarlarına orantılı olarak faizsiz kredi kullanmalarına
2) KAPSAM: Bu yönetmelik hükümleri S.S. Estel Tüketim Kooperatifi ve aynı zamanda biriktirme fonu
3) DAYANAK: Bu yönetmelik Kooperatifimizin Ana sözleşmesinin 6.maddesinin 17.bendine dayanılarak
4) BİRİKTİRME FONUNA KATILIM: S.S Estel Tüketim Kooperatifinin her ortağı kendi isteği ile bu
fona katılabilir. Fona girmek isteyen ortak dilekçesini verdiği ayı takip eden ilk ay itibarı ile fona girmiş
sayılır ve aidatını ödemeye başlar. Yeni ortaklarda ise ortak fona girmek isterse ortaklığa giriş yaptığı ay ilk
aidatı kendisinden peşin alınarak fona ortak olmuş sayılır. Fondaki ortaklığının devamı süresince Genel
Kurulda belirlenen miktarda biriktirme fonu aidatını da düzenli olarak öder. Kooperatife yeni ortak olanların
eski ortaklarımızın mevcut fon tavanlarına ulaşmak istemeleri halinde Kooperatife dilekçe vermek suretiyle
biriktirme fonundaki birikimlerini 1(bir) yâda 4(dört) eşit taksitle arttırabilirler. Her ortak genel kurulca
belirlenmiş olan miktardan daha fazla olmak üzere kendi biriktirme fonu aylık aidatını belirleyebilir. Bu
tutar o yıl yapılan genel kurulda belirlenen aylık miktardan az olamaz. Aylık yapılması istenilen farklı
kesintiler için ortağın kooperatife yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.
5) BİRİKTİRME FONUNDAN KREDİ KULLANIMI: Biriktirme fonuna katılan her ortak ortaklığa
kabulünden itibaren 6(altı) ay sonra kredi kullanabilir. Krediden yararlanmak isteyen ortağımızın
Kooperatife kredi borcunun bulunmaması gerekir. Kredi kullanmak için ortağın matbu KREDİ TALEP
FORMU ’nu doldurarak başvuru yapması gerekir. Krediler ortağın kendisine yâda yazılı olarak bildireceği
kişilere(vekiline)ödenir. Tekrar kredi almak isteyen ortak son kredi taksiti ödemesini yaptığı aydan sonraki
6) BİRİKTİRME FONUNDAKİ PARANIN ORTAĞA İADESİ: Ortak biriktirme fonunda birikmiş olan
parasının tamamının veya bir bölümünün kredi kullanmadan kendisine verilmesini talep edebilir. Biriktirme
aidatının tamamını veya bir bölümünü talep eden ortağın Kooperatife aynı zamanda kredi borcunun
bulunmaması gerekir. Bu durumda biriktirmesinin tamamı veya bir bölümü ortaktan alınacak bir talep
dilekçesi ve yönetim kurulunun onayı ile ortağımıza verilir. Ancak takip eden aydan itibaren biriktirme fonu
kesintisi Genel Kurulda belirlenmiş oran üzerinden kesilmeye devam eder. Bu işlem her ortak için bulunulan
yıl içerisinde sadece 1(bir) defa uygulanır.
7) KREDİ MİKTARI-FAİZ ORANI VE GERİ ÖDEME: Her ortak birikmiş aidatının en fazla
2(iki)katına kadar kredi kullanabilir. Ancak ortağın kredi risk değerlendirmesi yapılıp önceki dönem kredi
ödemelerinin düzenli yapılıp yapılmadığına bakılarak ve aylık gelirleri ’de dikkate alınarak yönetim
kurulunun onayı ve Kooperatif imkânlarının uygun olması halinde bu miktar 3(üç)katına kadar çıkarılabilir.
Kredilere faiz uygulaması yoktur ancak kredi kullanan ortağın kendi birikiminin dışında fazladan alacağı (2
katı) kredi miktarından %5 oranında hizmet bedeli kesintisi yapılır. Hizmet bedelleri gelir kaleminde
değerlendirilir ve her mali yılsonu itibarı ile yasal kesintilerden sonra kalan miktar ortaklara alışverişleri
oranında risturn olarak dağıtılır. Kredi geri ödemeleri ortağın isteğine göre en az 6 (Altı) en çok 12(on iki)
taksite bölünebilir. Genel kurul kararları ile biriktirme fonu hesaplarına aktarılan bedeller ile biriktirme
fonunda biriken paralar yine ortaklarımıza faizsiz kredi olarak kullandırıldığından dolayı biriktirme fonunun
ayrıca nemalandırılması mümkün olmayacağından ortaklıktan ayrılanların fonda birikmiş olan paralarına
ayrıca bir nema ödemesi yapılamaz.
a) Ana sözleşmede veya bu yönetmelikte yer almayan hususlar ile ilgili ortaya çıkabilecek durumlar
Kooperatif yönetim kurulunca karara bağlanır.
b) Kooperatif denetçileri Kooperatifin bir parçası olan biriktirme fonu hesaplarını ’da denetlemek
9) YÜRÜRLÜK: Toplam 9 (Dokuz) maddeden oluşan bu yönetmelik hükümleri Genel Kurulun tasvibinden
sonra yürürlüğe girer. Kooperatif Yönetim Kurulu biriktirme fonunun yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde
yürütülmesinden yetkili ve sorumludur.