S.S. ESTEL TÜKETİM KOOPERATİFİ
SOSYAL YARDIM FONU YÖNETMELİĞİ
1)
AMAÇ:
Bu yönetmeliğin amacı, Kooperatif ortaklarının sosyal yardım fonundan faydalanırken Kooperatif ve
ortaklar tarafından uyulacak usul ve esaslarını belirlemektir.
2)
KAPSAM:
Bu yönetmelik sadece Kooperatif ortaklarını ve 1.dereceden yakınlarını (Ortağın kendisi, eşi,
çocukları, anne ve babası) kapsar.
3)
DAYANAK:
Bu yönetmelik Kooperatifimizin ana sözleşmesinin 6.maddesinin 17.ci bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.
4)
FONUN FİNANSMANI:
a) Her Kooperatif ortağı fona girmek zorundadır.
b) Fona her yıl yapılan mali genel kurullarda belirlenecek miktar kadar ortaklardan sosyal yardım
fonu kesintisi yapılır,bu kesinti her ortak için aynı miktar olacaktır.
5)
SOSYAL YARDIM FONUNUN AMACI:
Sosyal yardım fonunun amacı ortaklarımızın kendilerinin veya 1.derece yakınlarının vefatı halinde
tutarı genel kurullarımızda belirlenen miktarda ölüm yardımında bulunmak, cenaze için gerekli
malzemeyi(Kefen takımı) temin etmek ve bu işlemler için anlaşmalı firmalara ödeme yapmak.
6)
YARDIM MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ:
Ölüm yardım miktarı her yıl yapılan genel kurullarda belirlenir. Ödemeler ortağın kendisine veya
varislerine, öncelikle eşi,çocukları,anne veya babasından yalnızca birine ödenir.1.derece yakınlarının
dışındakilere ödeme yapılamaz.
7)
YARDIMDAN YARARLANMA ŞEKLİ:
Ortakların ölüm yardımından faydalanabilmesi için öncelikle vefatın gerçekleştiği tarihte en az 1(Bir)
yıllık aktif ortak olmaları gerekmektedir. Vefatın gerçekleştiği tarihten önce yönetim kurulu kararı ile
ortaklıktan çıkarılmış olanlar ile kendi isteği ile ortaklıktan ayrılmış olanlar bu yardımdan
faydalanamaz. Kooperatife 1.dereceden yakın olarak ortak olanlardan herhangi birisinin vefatı
halinde diğer ortak her iki yardımdan ayrı ayrı yararlanır. Yardımdan yararlanmak isteyen ortak yâda
varisleri kooperatifin istediği belgeleri (Ölüm raporu, vukuatlı nüfus örneği veya veraset ilamı ile
nüfus cüzdanı fotokopisi) ibraz etmek zorundadır. Ortağın yardımdan yararlanma süresi vefatın
gerçekleştiği tarihten itibaren en çok 6(Altı)aydır. Bu tarihten sonraki talepler karşılanmaz.
8)
ÖNCEKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ:
Bu yönetmeliğin genel kurul tarafından onaylanmasını müteakip yürürlükte olan sosyal yardım fonu
yönetmeliği iptal olur.
9)
DİĞER HÜKÜMLER:
a)
Ana sözleşmede ve bu yönetmelikte yer almayan hususlar ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek
durumlar yönetim kurulunca karara bağlanır.
b)
Kooperatif denetçileri Kooperatifin bir parçası olan sosyal yardım fonunu da denetlemek
zorundadır.
10) YÜRÜRLÜK:
Toplam 10 (On) maddeden oluşan bu yönetmelik hükümleri genel kurulun tasvibinden sonra
yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini Kooperatif yönetim kurulu yürütür.